Daudzfunkcionālais centrs
“SOLIS AUGŠUP”

Rīgā, Mārupes ielā 14a,
Latvija, LV-1002

Administrācija:
+371 26191333
e-pasts: solis@nepaliecviens.lv

Speciālistu darba laiki un cenrādis
Pakalpojumiem pieteikties šeit

Brīvprātīgie jaunieši

Kustība “Pagalms”: (iekļaujoša) kopiena, dzīves svinēšana, jauniešu iniciatīvas.

Jau vairākus gadus biedrības “Nepaliec  viens” neatņemama sastāvdaļa ir brīvprātīgo kustība “Pagalms”. Tā apvieno jauniešus, kas ir gatavi būt aktīvi sabiedrības locekļi īstenojot iniciatīvas, kas veicina sabiedrības integrāciju, īpašu uzmanību pievēršot iniciatīvām, kas saistītas ar bērniem un jauniešiem, kas pakļauti atstumtības riskam.  

“Pagalms” darbības formāts un veidols laika gaitā ir transformējies atsaucoties uz aktuālajiem izaicinājumiem sabiedrībā un balstoties uz kustībā iesaistīto jauniešu iniciatīvām. Pēdējos gados mūsu darbības centrā ir ģimenes, kurās aug bērni ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem: ik vasaru rīkojam nometnes, aicinām ģimenes uz tematiskām ikmēneša  tikšanās reizēm un izbraukumiem kā arī sadarbojoties ar jomas profesionāļiem rīkojam brīvprātīgo apmācības.

Pēdējos mēnešos projekta “Biedrības “Nepaliec viens” struktūrvienību kapacitātes celšana” ietvaros esam īpašu uzmanību veltījuši tam, lai spriestu par to, kāda ir mūsu kustības identitāte. Visnotaļ vienprātīgi nonācam pie secinājuma, ka ir pienācis īstais laiks, lai piešķirtu mūsu kopīgajai iniciatīvai jaunu elpu, kas veicinātu mūsu kustības attīstību un ļautu darboties arvien jēgpilnāk un inovatīvāk.

Kopīgi esam skaidri definējuši mūsu darbības jēgu, proti, mūsu misija ir būt par iekļaujošas sabiedrības vēstnešiem veidojot spēcīgu, brīvprātības principos balstītu jauniešu kopienu, kas veicina jauniešu un viņu ģimeņu sociālās un emocionālās dzīves aspektu uzlabošanos, sniedzot iespēju ikvienam būt pieņemtam un atbalstītam.

Līdztekus tam, esam strādājuši pie tā, lai definētu to, kā mēs vēlamies kustību attīstīt nākotnē, ko mēs vēlamies sasniegt un pa kādiem ceļiem vēlamies iet pretī mūsu mērķiem. Vēlamies kļūt par Sociāli aktīvu jauniešu kopienu ar savu mājvietu, kurā līdzdarboties, lai veicinātu iekļaujošas sabiedrības veidošanos. Kopienai jākļūst par platformu, kurā jauniešiem ar dažādām dzīves pieredzēm satikt domubiedrus, dalīties, īstenot inciatīvas un caur to izjust piederību plašākai kopienai, uzlabojot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti.

Esam nolēmuši, ka, ir pienācis laiks arī nosaukuma maiņai, lai tas nepārprotami atspoguļotu mūsu kustības būtību. Līdz ar to “Jauniešu pastorālā māja” kļūst par kustību “Pagalms”.

Kāpēc tāda izvēle? Pavisam vienkārši- tas ir simbols, kas definē to, kas un kāpec mēs esam. Pagalms ir mūsu visu kopīga telpa, ta ir īpaša vide, kurā satikt citam citu, vide, kurā mēs varam izkāpt no saviem sociālajiem burbuļiem, lai iepazītu savus kaimiņus, lai cik līdzīgi vai atšķirīgi no mums tie arī nebūtu. Tā ir vieta, kurā darboties, radīt, svinēt un veidot mūsu mazo lielo pasauli par mazliet labāku vietu dzīvošanai. 

Tiekamies Pagalmā! Projektu “Biedrības “Nepaliec viens”struktūrvienību kapacitātes celšana” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

#AktivoIedzivotajuFonds #ActiveCitizensFund #EEAgrants #EEAgrantsLatvia

Mēs sadarbojamies