Daudzfunkcionālais centrs
“SOLIS AUGŠUP”

Rīgā, Mārupes ielā 14a,
Latvija, LV-1002

Administrācija:
+371 26191333
e-pasts: solis@nepaliecviens.lv

Speciālistu darba laiki un cenrādis
Pakalpojumiem pieteikties šeit

Sociālo prasmju treniņi

 • Drustu iela 36a, Centra “Atver durvis Betānijā

(t.s. Rīgas Sociālā dienesta atbalstīts pakalpojums)

pieteikties: https://solis.lv/registracijas-anketa

Socializācijas grupu pakalpojums bērniem ar autiskā spektra traucējumiem ietver pasākumu kopumu, ar mērķi veicināt sociālo un komunikācijas prasmju attīstīšanu, iesaistoties dažādās spēlēs un aktivitātēs.

Pakalpojums tiek sniegts bērniem ar AST un viņu ģimenes locekļiem, kuri atbilst šādām pazīmēm:

 1.  bērnam ir diagnosticēti autiskā spektra traucējumi vai to pazīmes, t.sk. ir Aspergera sindroms;
 2. bērns neizrāda agresīvu uzvedību pret citiem bērniem un pieaugušajiem
 3. bērns saprot, klausa un seko pieaugušā instrukcijām

Socializācijas grupas laikā tiek veicinātas šādas prasmes:

 • sasveicināties;
 • dalīties ar rotaļlietām un mainīties ar tām;
 • sadarboties spēlēšanās laikā;
 • izrādīt iniciatīvu un uzaicināt vienaudžus spēlēties kopā;
 • bez satraukuma nomainīt aktivitāti;
 • distances ievērošana;
 • komunicējot ar vienaudžiem runāt atbilstošā tonalitātē;
 • jautāt pēc palīdzības un pašiem palīdzēt;
 • iesaistīties kopīgās aktivitātēs;
 • iepazīties, nosaukt savu vārdu un uzrunāt citus bērnus;
 • u.c. nepieciešamās sociālās prasmes, uz kurām papildus var norādīt vecāki.

Pakalpojuma plānotās aktivitātes:

 • bērna ar AST sociālās funkcionēšanas izvērtēšana un īstermiņa individuālā profila izveidošana;
 • individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde un īstenošana, kura sevī ietver:
 • ABA (Applied Behavior Analise) terapiju ar mērķi veikt uzvedības un socializācijas problēmu analīzi un korekciju, novērojot bērnu darbību grupā un sniedzot konsultāciju grupu vadītājiem un vecākiem;
 • produktīvās nodarbības, kas tiek īstenotas saskaņā ar bērna individuālo sociālo rehabilitācijas plānu, lai attīstītu un nostiprinātu nepieciešamās sociālās prasmes un iemaņas, pašapkalpošanas prasmes un patstāvību;
 • radošo aktivitāšu nodarbības, ar mērķi strādāt grupā, palīdzēt un lūgt palīdzību, prezentēt savu veikumu, organizēt savu darba vietu un veikt līdzīgus darbus;
 • videomodelinga, sociālo stāstu un lomu spēļu metodes – ar mērķi palīdzēt izprast konkrēto situāciju un uzvedības normas konkrētās vietās, veicinot komunikāciju.
 • Grupas īstenošanas laikā notiek sadarbība ar vecākiem, t.s. tiek piedāvāta dalība konkrētās centra organizētajās lekcijās un tematiskos pasākumos.

Speciālisti

Mēs sadarbojamies