Daudzfunkcionālais centrs
“SOLIS AUGŠUP”

Rīgā, Mārupes ielā 14a,
Latvija, LV-1002

Administrācija:
+371 26191333
e-pasts: solis@nepaliecviens.lv

Speciālistu darba laiki un cenrādis
Pakalpojumiem pieteikties šeit

“Sociālās rehabilitācijas grupu pakalpojumi bērniem ar AST no 10 līdz 17 gadu vecumam un viņu vecākiem” (9.2.2.3/22/A/026)

Kopš 2022.gada novembra mūsu centrā tiek īstenots projekts “Sociālās rehabilitācijas grupu pakalpojumi bērniem ar AST no 10 līdz 17 gadu vecumam un viņu vecākiem”. Projekts tiek finansēts no ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļiem (Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”, 9.2.2.3. pasākums “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana”).

Projekta mērķis ir veicināt 26 bērnu no 10 līdz 17 gadu vecumam ar invaliditāti ar autiskā spektra traucējumiem (AST) kas dzīvo gimenēs funkcionālo spēju un sociālo prasmju uzlabošanu, tādā veidā sekmējot viņu integrāciju sabiedrībā un mazinot vienaudžu vardarbības izpausmes pret viņiem; – palielināt nepieciešamo sociālo pakalpojumu pieejamību un īstenot uz individuālu pieeju balstītus patstāvības, komunikācijas un saskarsmes prasmju veicināšas grupu pakalpojumus, kā arī sniegt atbalstu šo bērnu vecākiem praktiskās apmācības veidā.

Projekta galvenās darbības iekļauj sevī trīs pakalpojumu nodarbību kopumu – pašaprūpes, komunikācijas un saskarsmes prasmju izvērtēšanu; grupu programmu izveidi, iekļaujot bērnu individuālās programmas; komunikācijas un saskarsmes prasmju veicināšanas uzdevumus (sarunas veidošana un uzturēšana, savu un citu emociju atpazīšana, savu emociju regulēšana, komunikācija izmantojot tehniskos saziņas līdzekļus un veidus, u.c.), sociālās mijiedarbības situāciju lomu spēles; pašaprūpes prasmju treniņa uzdevumus (prasmju veicināšana strukturētā vidē un prasmju pārnešana dabīgā vidē – ārējais izskats, apgērbs un tā kopšana; iepirkumu plānošana un iepirkšanās; vienkārša ēdiena pagatavošana, t.s. produktu izvēle, darba vietas sagatavošana un sakopšana, ēdiena gatavošana, galda klāšana; ceļa plānošana un izvēlētā mērķa sasniegšana kājām vai izmantojot sabiedrisko transportu);  projektā iesaistīto bērnu ar AST vecākiem lekciju kopumu ar individualizētiem praktiskiem uzdevumiem.

Mēs sadarbojamies